Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 marca 2008 r.
IV SA/Wa 380/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Stępkowska-Bigiej (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2008 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia zwolnić W. K. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W toku postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W.z dnia (...) stycznia 2008 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji niezezwalającej na usunięcie drzew, skarżący W. K. złożył do Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Z danych zawartych na urzędowym formularzu PPF wynika, że wnioskodawca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną, poza mieszkaniem o pow. 50 m-nie posiadają żadnego majątku. Wnioskodawca uzyskuje dochód w wysokości 1.755,00 zł z tytułu emerytury, zaś jego żona - 750,00 zł z tytułu renty. W uzasadnieniu wniosku oświadczył, że obydwoje z żoną są osobami schorowanymi, żona cierpi na (...) (II grupa inwalidzka). Skarżący również (...), często przebywał w szpitalu. Według oświadczenia, koszty leków, rehabilitacji oraz opłaty stałe (czynsz, energia elektryczna itp.) w zasadzie pochłaniają w całości dochody, na wyżywienie i odzież pozostają niewielkie kwoty. Wnioskodawca i jego żona muszą rezygnować z wykupienia droższych leków na rzecz tańszych zamienników. Każdy dodatkowy wydatek jest dla nich - jak oświadczył wnioskodawca - kosztem nie do udźwignięcia.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, należy uznać, że zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy w zakresie częściowym przyznaje się osobie fizycznej, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oceniając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych stwierdzić należy, że skarżący wykazał, iż spełnia wymogi określone we wskazanym wyżej art. 246 § 1

pkt 2 powołanej wyżej ustawy. Co prawda skarżący oraz jego żona otrzymują stały dochód w postaci świadczeń emerytalno - rentowych w łącznej wysokości ok. 2.525,00 zł, to jednak biorąc pod uwagę, że są osobami schorowanymi, co wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów, wniosek należało uwzględnić. W tej sytuacji za wiarygodne należało uznać oświadczenie, że uzyskiwane dochody w całości są przeznaczane na utrzymanie konieczne.

Podsumowując, stwierdzić należy, że z informacji zawartych we wniosku wynika, że poniesienie kosztów sądowych, w tym uiszczenie wpisu w wysokości 200 zł, mogłoby narazić skarżącego i jego żonę na uszczerbek utrzymania koniecznego.

Dlatego też na podstawie art. 246 § 1 pkt 2, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji