Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897904

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 maja 2011 r.
IV SA/Wa 38/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Balicka, Sędziowie Sędzia WSA Marian Wolanin, Sędzia WSA Marek Wroczyński (spr.), Protokolant ref. staż. Marek Bereziński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2011 r. sprawy ze skargi P. K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) października 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.