Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2008 r.
IV SA/Wa 38/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

W. J. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

Pismami z dnia 11 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 1 egzemplarza odpisu skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwania skarżąca oświadczyła, iż w związku z zawarciem przez strony postępowania ugody cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jest ono niedopuszczalne tylko wtedy, gdy zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności. W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd nie stwierdził, ażeby zachodziły przesłanki uzasadniające niedopuszczalność cofnięcia skargi.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).