Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 379/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Dziedzic (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, tj.: 1). zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2). ustanowić adwokata z urzędu, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca w dniu 8 kwietnia 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) złożyła na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na wskazaną w sentencji decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) grudnia 2007 r.

Z informacji podanych przez skarżącą w nadesłanym formularzu PPF wynika, że skarżąca jest właścicielką domu o pow. 220 m2 oraz nieruchomości o pow. 1530 m2. W rubryce dotyczącej stanu rodzinnego skarżąca wymieniła pełnoletnią córkę wskazując, iż pozostaje na jej utrzymaniu. Jedynymi dochodem skarżącej jest wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości 1.400 zł brutto miesięcznie oraz dochód z dzierżawy działki w wysokości 1.050 zł brutto miesięcznie.

Uzasadniając swój wniosek skarżąca podniosła, że ponosi znaczne wydatki na utrzymanie mieszkania, opłatę świadczenia alimentacyjnego na syna jak również na leczenie. Jak oświadczyła jest chora na raka i przebywa pod stałą opieką lekarską. Ze złożonego oświadczenia wynika ponadto, iż skarżąca spłaca kredyt i pożyczkę zaciągniętą na potrzeby spłaty zaległych świadczeń alimentacyjnych w kwocie 7.000 zł.

Rozpoznając wniosek skarżącej należy stwierdzić, że zasługuje on na uwzględnienie.

Z regulacji prawnych dotyczących kosztów sądowych wynika, że zasadą jest, iż każdy kto wnosi do Sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, obowiązany jest do uiszczenia stosownych kosztów sądowych. Przysługujące Sądowi prawo do przyznania prawa pomocy nie ma charakteru pełnego, swobodnego uznania Sądu, lecz podlega określonym regułom, których należy bezwzględnie przestrzegać przy każdorazowym rozpatrywaniu takiego wniosku.

Na podstawie art. 243 § 1 oraz art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może, na wniosek strony, przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

W przypadku całkowitego przyznania prawa pomocy, prawo to obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Warunkiem przyznania osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym jest zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykazanie przez stronę, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym zgodnie art. 246 § 1 pkt 2 powyższej ustawy uwarunkowane jest wykazaniem przez stronę, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Analiza powołanych powyżej przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazuje także, że skarżący powinien wykazać, przedstawiając odpowiednie argumenty i dowody (m.in. dokumenty źródłowe świadczące o krytycznej sytuacji finansowej), iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego.

Należy zważyć, że złożone przez skarżącą oświadczenie co do jej stanu zdrowia, oraz wysokości stałych dochodów i wydatków wskazuje na to, że po stronie skarżącej istnieje sytuacja, w której nie jest ona w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego. Skarżąca uzyskuje wprawdzie stałe dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę i dzierżawy nieruchomości, jednak wysokość tych dochodów przy uwzględnieniu kwoty wydatków jakie ponosi skarżąca na lekarstwa i stałą opiekę medyczną, spłatę zaległych świadczeń alimentacyjnych oraz bieżące utrzymanie siebie i córki, daje podstawy by przypuszczać, iż w stosunku do skarżącej zachodzą przesłanki określone w przepisie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uzasadniające przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w sentencji postanowienia.