Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2008 r.
IV SA/Wa 378/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2008 r. r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2007 r., znak: Nr (...) w przedmiocie odmowy zameldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) grudnia 2007 r. Wojewoda (...) utrzymał w mocy decyzję Burmistrza T. z dnia (...) października 2007 r. o odmowie zameldowania D. B. w budynku przy ul. (...) w miejscowości P., gm. T.

Zarządzeniem z dnia 10 marca 2008 r. wykonanym w wyniku zarządzenia z dnia 6 marca 2008 r. (k.7) skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w kwocie 100 zł. w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został skarżącemu doręczony w dniu 15 marca 2008 r. (dowód: zwrotne poświadczenie odbioru, k. 9).

Skarżący powinien zatem uiścić wpis od skargi do dnia 25 marca 2008 r., z uwagi na brzmienie przepisu art. 83 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Przepis ten stanowi, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W niniejszej sprawie termin siedmiodniowy upłynął w dniu 22 marca 2008 r., tj. w sobotę, zaś 23 i 24 marca 2008 r. były dniami ustawowo wolnymi od pracy, zatem - stosownie do wyżej przywołanego przepisu - wpis należało uiścić do dnia 25 marca 2008 r.

D. B. nie wykonał zarządzenia we wskazanym terminie.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu.

Wobec powyższego, skoro skarżący nie opłacił w wyznaczonym terminie należnego wpisu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.