Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446139

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 r.
IV SA/Wa 373/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2012 r. znak: (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący K. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2012 r. znak: (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. - w odpowiedzi na skargę - wniosło o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na fakt, że postanowieniem z dnia (...) lutego 2013 r. znak (...) uwzględniło skargę skarżącego i uchyliło w całości zaskarżone postanowienie z (...) grudnia 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Z kolei art. 54 § 3 powołanej ustawy stanowi, iż organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W niniejszej sprawie organ uwzględnił skargę skarżącego K. K. i uchylił w całości zaskarżone postanowienie. Tym samym, skoro przestał istnieć przedmiot zaskarżenia to w konsekwencji postępowanie ze skargi K. K. należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 orzekł o umorzeniu postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.