Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 370/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. B. o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przekazania odpadu do upoważnionej stacji demontażu postanawia: - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2008 r. skarżący R. B. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przekazania odpadu w postaci uszkodzonego pojazdu marki: (...) o numerze identyfikacyjnym nadwozia: (...), bez usuwania z niego jakichkolwiek elementów, do upoważnionej stacji demontażu, posiadającej wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu demontażu pojazdów. Uzasadniając swój wniosek skarżący wskazał, iż natychmiastowe wykonanie zaskarżonej decyzji skutkowałoby trudnymi do odwrócenia skutkami, oraz że wstrzymanie jej wykonania nie stoi w sprzeczności z interesem publicznym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zasadą wynikającą z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej: p.p.s.a.) jest, że wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Przepis art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a. dopuszcza jednak na wniosek skarżącego wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez Sąd, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Mając na uwadze, iż przedmiotem zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jest obowiązek nałożony na skarżącego przekazania odpadu w postaci uszkodzonego pojazdu marki: (...) o numerze identyfikacyjnym nadwozia: (...) do demontażu, w ocenie Sądu wykonanie zaskarżonej decyzji mogłoby narazić skarżącego na trudne do odwrócenia skutki.

Analizując zatem wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji należy stwierdzić, iż zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a.

Z powyższych względów na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.