Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 r.
IV SA/Wa 362/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. (...) stycznia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrok oddalający skargę został ogłoszony w dniu 4 czerwca 2008 r.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Jak wynika z powyższego uregulowania, uprawnionym podmiotem do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest strona.

Zgodnie z art. 32 p.p.s.a. stroną jest m.in. skarżący. Wnioskodawca nie jest skarżącym w niniejszej sprawie.

Stosownie natomiast do art. 33 § 1 p.p.s.a. osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Wnioskodawca nie brał udziału w postępowaniu administracyjnym, a wynik postępowania sądowego nie dotyczy jego interesu prawnego.

Wnioskodawca nie został również dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a.

W związku z tym Sąd na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 141 § 2 p.p.s.a. odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Na marginesie można stwierdzić, że uzasadnienie wyroku z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie ze skargi A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2008 r. nr (...) zostanie sporządzone na wniosek skarżącej A. B. i zostanie ono jej doręczone.