Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lutego 2009 r.
IV SA/Wa 361/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej K. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2008 r. w sprawie ze skargi K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

K. P. wniosła skargę na wyżej wymienioną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W.

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2008 r. skarżącej zostało przyznane prawo pomocy w postaci m.in. w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu (k. 19-21). Pełnomocnikiem skarżącej z urzędu został adwokat F. D. (pełn. k. 35).

Wyrokiem z dnia 2 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru przedmiotowego wyroku został on doręczony pełnomocnikowi skarżącej adwokatowi F. D. w dniu 21 listopada 2008 r. (k. 137), który w piśmie datowanym na 5 grudnia 2008 r. (data wpływu do Sądu - 11 grudnia 2008 r., k. 109-114) wyraził opinię o odmowie sporządzenia skargi kasacyjnej.

Skarżąca w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej wniosła w dniu 12 grudnia 2008 r. (data stempla pocztowego, k. 126) pismo, w którym wyraziła swe niezadowolenie z zapadłego w sprawie wyroku (k. 117-119). Sąd potraktował to pismo jako skargę kasacyjną od wyroku Sądu z dnia 2 października 2008 r.

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Wyjątki od tej zasady uregulowane zostały w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. Zgodnie z art. 175 § 2 p.p.s.a. przepisu art. 175 § 1 p.p.s.a. nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Stosownie natomiast do art. 175 § 3 p.p.s.a. skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych, a przez rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

Wyjątki te nie mają zastosowania w niniejszej sprawie.

Sformułowanie "skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego" należy rozumieć jako obowiązek jej sporządzenia przez taki profesjonalny podmiot. Natomiast przez pojęcie "sporządzenie skargi" należy rozumieć jej napisanie i podpisanie.

Wniesiona przez skarżącą skarga kasacyjna (k. 117-119) została przez nią podpisana, a więc nie wynika z niej, aby została sporządzona przez uprawnione do tego podmioty określone w art. 175 § 1 p.p.s.a.

Sporządzenie skargi kasacyjnej z naruszeniem art. 175 § 1 p.p.s.a. jest takim jej brakiem, który uzasadnia jej odrzucenie. Stanowisko takie jest zgodne zarówno z ustaloną linią orzecznictwa sądowego, jak i z wypowiedziami przedstawicieli nauki prawa.

W związku z powyższym, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna nie sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.