Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989299

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lutego 2009 r.
IV SA/Wa 361/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata F. D. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2008 r. w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 361/08 w przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi postanawia odrzucić wniosek o uzupełnienie wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

K. P. wniosła skargę na wyżej wymienioną decyzję.

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2008 r. skarżącej zostało przyznane prawo pomocy w postaci m.in. w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu (k. 19-21). Pełnomocnikiem skarżącej z urzędu został adwokat F. D. (pełn. k. 35).

Wyrokiem z dnia 2 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru przedmiotowego wyroku został on doręczony pełnomocnikowi skarżącej adwokatowi F. D. w dniu 21 listopada 2008 r. (k. 137).

Pełnomocnik skarżącej adwokat F. D. w dniu 15 grudnia 2008 r. (data stempla pocztowego - koperta k. 129) wniósł o uzupełnienie powyższego wyroku poprzez przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów p.p.s.a. powinien był zamieścić z urzędu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wniosek o uzupełnienie wyroku złożono po czternastodniowym terminie określonym w art. 157 § 1 p.p.s.a. Jak wynika bowiem ze zwrotnego poświadczenia odbioru przedmiotowego wyroku został on z urzędu doręczony skarżącemu w dniu 21 listopada 2008 r. (k. 137). Czternastodniowy termin, o którym mowa w art. 157 § 1 p.p.s.a., upłynął więc w dniu 5 grudnia 2008 r. (piątek). W związku z tym uznać należy, że wniosek o uzupełnienie wyroku złożony w dniu 15 grudnia 2008 r. został wniesiony po terminie określonym przez powyższy przepis.

Wobec powyższego Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 157 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 157 § 2 p.p.s.a. i art. 85 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.