Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 marca 2008 r.
IV SA/Wa 359/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Karolina Kisielewicz-Malec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K.G. o przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi K.G. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) stycznia 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: I. zwolnić K.G. od kosztów sądowych w całości, II. ustanowić dla K.G. adwokata

Uzasadnienie faktyczne

K.G. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Wniosek ten złożył w sprawie o sygn.

IV SA/Wa 359/08.

O przyznaniu prawa pomocy mają decydować według skarżącego następujące względy:

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną, utrzymuje się z pomocy społecznej. Nie posiada żadnych przedmiotów wartościowych ani oszczędności. Prowadzi samodzielne, jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jak oświadczył, żyje skromnie, gdyż uzyskiwane dochody nie zapewniają mu minimum socjalnego.

Uzasadnienie prawne

Zważono, co następuje:

Wniosek skarżącego dotyczy obu instytucji prawa pomocy tj. zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Ze względu na tak określone granice wniosku, powinien on udowodnić, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego. Zobowiązuje go do tego przepis art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stan majątkowy, dochodowy i rodzinny skarżącego opisany przez niego we wniosku PPF zobowiązuje Sąd do przyznania mu prawa pomocy we wnioskowanym przez stronę zakresie. K.G. udowodnił bowiem, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego. Dochód skarżącego jest zbyt niski aby mógł służyć do sfinansowania, w najmniejszym nawet zakresie, kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów za czynności zastępstwa procesowego. Poniesienie tych ciężarów przez stronę nie jest obecnie możliwe. W tej sytuacji odmowa prawa pomocy mogłaby spowodować naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia w oparciu o przepis art. 245 § 2 w związku z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Rozstrzygniecie to oznacza, że skarżący będzie zwolniony od obowiązku ponoszenia związanych ze sprawą kosztów sądowych. Koszty ustanowienia fachowego pełnomocnika zostaną pokryte ze środków publicznych.