Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2008 r.
IV SA/Wa 352/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marian Wolanin (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 30 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia F. w B. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie F. w B. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) maja 2007 r. przekazujące Burmistrzowi Miasta C. pismo Stowarzyszenia F. w B. z dnia (...) maja 2007 r. według właściwości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w związku z art. 233 oraz art. 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi stałemu) w wysokości 100 (stu) złotych, którą strona skarżąca powinna uiścić przy wniesieniu skargi.

Skarżące Stowarzyszenie nie uiściło powołanej opłaty sądowej przy wniesieniu skargi. Zarządzeniem z dnia 27 lutego 2008 r. (odebranym, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, w dniu 1 kwietnia 2008 r.) skarżące Stowarzyszenie zostało wezwane do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 (stu) złotych, w wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem ujemnych skutków prawnych niedochowania wyznaczonego terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

Na powyższe zarządzenie skarżące Stowarzyszenie wniosło zażalenie oraz złożyło wniosek o przyznanie prawa pomocy. Postanowieniem z dnia 27 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił skarżącemu Stowarzyszeniu prawa pomocy. Zażalenie Stowarzyszenia na powyższe postanowienie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2008 r. sygn. akt II OZ 756/08.

Zarządzeniem z dnia 28 sierpnia 2008 r. (odebranym przez skarżące Stowarzyszenie jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru w dniu 13 września 2008 r.) skarżące Stowarzyszenie zostało wezwane do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 27 lutego 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Ponieważ skarżące Stowarzyszenie nie uiściło wpisu sądowego w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.