Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2207207

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
IV SA/Wa 35/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu R. S. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 600 zł (słownie: sześćset złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) października 2015 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu odwołania R. S., utrzymał w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) maja 2015 r. o wymierzeniu kary pieniężnej za dokonywanie poza stacją demontażu wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów przeznaczonych do odzysku lub recyklingu.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję wniósł Radosław Sochacki.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 7 stycznia 2016 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 600 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 19 stycznia 2016 r. Ostatni dzień terminu do uiszczenia wpisu sądowego przypadł na dzień 26 stycznia 2016 r.

Pismem z dnia 8 lutego 2016 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego, motywując wniosek złym stanem zdrowia, który uniemożliwił mu dokonanie formalności. Wyjaśnił, że od kilku miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Do wniosku załączył kopię wpłaty wpisu sądowego od skargi, dokonanej w dniu 8 lutego 2016 r.

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 35/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Ponadto, przepis art. 85 p.p.s.a. stanowi, że czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Z przytoczonych powyżej regulacji wynika, że opłacenie pisma w terminie oraz w kwocie wskazanej przez sąd stanowi element, którego brak uniemożliwia nadanie pismu dalszego biegu. W niniejszej sprawie skarżący uiścił wpis sądowy od skargi po terminie, zatem skarga podlega odrzuceniu.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.