Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 maja 2008 r.
IV SA/Wa 347/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Karolina Kisielewicz-Malec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.K. o przyznanie prawa pomocy w formie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za usunięcie drzew postanawia: ustanowić dla M.K. adwokata

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem złożonym w dniu 24 kwietnia 2008 r. skarżąca zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w formie ustanowienia adwokata.

Sprawa ze skargi M.K. nie została zakończona przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Na obecnym etapie postępowania sądowego skarżąca nie jest zobowiązana do ponoszenia jakichkolwiek kosztów sądowych (opłaciła ona wpis od skargi w wysokości 240 zł)

Uzasadnienie prawne

Zważono, co następuje:

Złożony przez M.K. wniosek o przyznanie prawa pomocy obejmuje wyłącznie ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ustalając takie granice żądania, skarżąca powinna udowodnić, że spełnia przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym. Wymogi te zostały ustalone przez ustawodawcę w przepisie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Powołany przepis zobowiązuje stronę do wykazania, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wnioskodawczyni podała, że mieszka w domu o powierzchni 120 m2. Wraz z nią mieszka tam także córka z dzieckiem, jednakże skarżąca nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego. M.K. utrzymuje się z emerytury w wysokości 838 zł brutto.

Zdaniem Sądu skarżąca udowodniła, że nie jest w stanie ponieść ciężaru związanego z obowiązkiem uiszczenia kosztów zastępstwa adwokackiego. Posiadany przez nią majątek w postaci domu, a przede wszystkim jej dochody (838 zł brutto), przy aktualnym poziomie cen i opłat za dobra i usługi utrzymania koniecznego, nie pozwolą podołać kosztom sądowym niemniejszego postępowania. Posiadane przez skarżącą składniki majątkowe nie są tego rodzaju, aby mogły być wykorzystane do pokrycia związanych ze sprawą kosztów sądowych. Nie można także pominąć, że skarżąca jest emerytką, a jej stan zdrowia nieustannie wymaga leczenia i powoduje konieczność ponoszenia kosztów leczenia.

Z wyżej wymienionych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia w oparciu o przepis art. 245 § 2 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Rozstrzygniecie to oznacza, że skarżącą w toku dalszego postępowania przed sądem administracyjnym reprezentować będzie adwokat. Adwokata wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W. Pełnomocnik będzie mógł reprezentować mocodawcę po otrzymaniu od niego stosownego pełnomocnictwa.