Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1939914

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 listopada 2015 r.
IV SA/Wa 3414/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. F. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2015 r. znak: (...), po rozpatrzeniu zażalenia D. F., utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w (...) z dnia (...) maja 2015 r., którym organ pierwszej instancji odmówił uzgodnienia warunków zabudowy.

Postanowienie organu odwoławczego doręczono D. F. w dniu 2 września 2015 r. na adres wskazany przez nią w zażaleniu. Z adnotacji na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wynika, że odbiór przesyłki pocztowej pokwitowała matka adresatki (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach postępowania administracyjnego).

D. F. w piśmie z dnia 5 października 2015 r. wniosła skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Przesyłkę pocztową zawierającą skargę oddano w urzędzie pocztowym (...) w dniu 8 października 2015 r. (karta nr 6 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wskazano, zaskarżone postanowienie doręczono D. F. w dniu 2 września 2015 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie upłynął zatem w dniu 2 października 2015 r.

Jak również wskazano, przesyłka pocztowa zawierająca skargę została oddana w urzędzie pocztowym w dniu 8 października 2015 r. W świetle art. 83 § 3 p.p.s.a. ten dzień należy uznać za datę wniesienia skargi do Sądu.

Zestawienie ustalonych powyżej dat: doręczenia D. F. postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2015 r. oraz wniesienia przez nią skargi na to postanowienie jednoznacznie wskazuje, że skargę wniesiono 6 dni po upływie terminu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 w zw. z art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.