Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897880

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 maja 2011 r.
IV SA/Wa 341/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski, Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.) Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran, Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Olszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2011 r. sprawy ze skargi M. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPH Export - Import "(...)" z siedzibą we L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za korzystanie ze środowiska - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.