Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 października 2008 r.
IV SA/Wa 341/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 października 2008 r. w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2007 r., (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 18 sierpnia 2008 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządził pozostawienie wniosku J. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych bez rozpoznania. Uzasadniając, iż skarżąca dysponuje dostatecznymi środkami na pokrycie wpisu sądowego od zażalenia.

Pismem z dnia 1 września 2008 r. (data stempla pocztowego) skarżąca wniosła o "prolongatę" wyznaczonego terminu 7 dni do złożenia sprzeciwu na powyższe zarządzenie. Wniosek nie zawierał okoliczności, które uniemożliwiałyby złożenie sprzeciwu we wskazanym przez Sąd terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek nie może zostać uwzględniony.

Skarżąca pismem z dnia 1 września 2008 r. wniosła o przedłużenie terminu do złożenia sprzeciwu. Tymczasem przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwaną "P. p. s. a" nie przewidują możliwości skracania lub wydłużania takich terminów.

Trzeba zaznaczyć, iż 7 dniowy termin określony w art. 259 cyt. ustawy jest terminem ustawowym co oznacza, iż nie podlega żadnym modyfikacjom. Z tego powodu Sąd potraktował wniosek skarżącej z dnia 1 września 2008 r. jako wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu i jako taki został rozpoznany.

Zgodnie z art. 87 § 2 ustawy P.p.s.a wnosząc o przywrócenie terminu, należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w jego uchybieniu.

Stosownie zaś do § 4 powyższego artykułu równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Z powyższych przepisów wynika, iż warunkiem przywrócenia terminu jest spełnienie łącznie 2 przesłanek tj. uprawdopodobnienie okoliczności, które wskazują na brak winy w uchybieniu oraz dokonanie czynności, której strona nie uczyniła we wskazanym terminie.

W niniejszej sprawie skarżąca, nie wskazała na okoliczności, które uniemożliwiły jej wniesienie sprzeciwu w ustawowym terminie, jak również nie załączyła do wniosku z dnia 1 września 2008 r. przedmiotowego sprzeciwu.

Sprzeciw został przez skarżącą złożony dopiero w dniu 9 września 2008 r.

Z tych względów i na podstawie art. 87 § 2 i § 4 ustawy P.p.s.a orzeczono jak w sentencji.