Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2009 r.
IV SA/Wa 341/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu J. M. na zarządzenie referendarza sądowego z dnia 18 sierpnia 2008 r. o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia(...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: - odrzucić sprzeciw na zarządzenie referendarza sądowego z dnia 18 sierpnia 2008 r. o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. skarżąca wniosła o zwolnienie jej z kosztów postępowania.

Referendarz sądowy pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. wezwał skarżącą do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy o dane dotyczące aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Zarządzeniem z dnia 18 sierpnia 2008 r. referendarz sądowy pozostawił wniosek J. M. bez rozpoznania, z uwagi na nie udzielenie informacji na temat dochodów pełnoletniego syna skarżącej pozostającego z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

zarządzenie referendarza sądowego z dnia

Zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2008 r. - jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sądowych - doręczono J. M. w dniu 26 sierpnia 2008 r. ze stosownym pouczeniem o możliwości i terminie wniesienia sprzeciwu. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął w dniu 2 września 2008 r.

W dniu 8 września 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) J. M. wniosła sprzeciw od przedmiotowego zarządzenia referendarza sądowego.

W związku z tym, że przedmiotowy sprzeciw został wniesiony po terminie, podlegał odrzuceniu, na podstawie powołanego wyżej art. 259 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).