Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2009 r.
IV SA/Wa 341/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Sułkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. z dnia 1 grudnia 2008 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2007 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: przyznać J. M. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Złożonym na urzędowym formularzu wnioskiem z dnia 1 grudnia 2008 r. J. M. zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Ze treści wniosku, który skarżąca uzupełniła złożonym na wezwanie Sądu pismem z dnia 2 lutego 2009 r. oraz dokumentami źródłowymi wynika, że wnioskodawczyni pozostaje w gospodarstwie domowym sama i nie osiąga dochodu. Na karcie nr 75 akt sądowych znajduje się kopia decyzji Prezydenta W. z dnia (...) października 2008 r. o uznaniu J. M. z dniem 22 września 2008 r. za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jak oświadczyła skarżąca, utrzymuje się dzięki pomocy syna. W nadesłanym wraz formularzem wniosku piśmie z dnia 1 grudnia 2008 r. wskazała, że od trzech lat jest naprzemiennie osobą bezrobotną i zatrudnioną na czas określony. Ze złożonych do akt sprawy wyciągów z rachunku bankowego, obejmujących październik, listopad i grudzień 2008 r. wynika, że ostatnie, wypłacone na podstawie umowy zlecenia, wynagrodzenie za wrzesień 2008 r. w kwocie 197,80 zł, wpłynęło na konto wnioskodawczyni w dniu 2 października 2008 r. Na koniec tego miesiąca saldo na rachunku wyniosło 0,65 zł, na koniec listopada 2008 r. -10,15 zł, a na koniec grudnia 2008 r. 5,90 zł J. M. założyła także do akt sprawy kserokopię informacji Spółdzielni Mieszkaniowej "A." w W. z dnia 19 września 2008 r., z której wynika, że od 1 października 2008 r. wysokość opłat związanych z eksploatacją mieszkania wynosi 528,26 zł oraz kserokopię informacji z dnia 16 grudnia 2008 r., z której wynika, że wysokość kwartalnej raty kredytu mieszkaniowego skarżącej wynosi 489,54 zł Z kolei z nadesłanych kopii rozliczeń zużycia wody z 8 października 2008 r. i 14 stycznia 2009 r. oraz oświadczenia zawartego w rubryce nr 11 formularza wniosku i piśmie z dnia 2 lutego 2009 r. wynika, że wnioskodawczyni nie reguluje terminowo należności związanych z eksploatacją mieszkania. Na dzień 31 grudnia 2008 r. zadłużenie z tytułu opłat bieżących wyniosło 1.317,30 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat 165,31 zł Z kopii zawiadomienia z dnia 28 listopada 2008 r. oraz kopii wezwania do zapłaty z dnia 20 stycznia 2009 r. wynika zaś, że wnioskodawczyni zalega z opłatami ze energię elektryczną i abonament radiowo-telewizyjny.

Jedyna posiadaną przez skarżącą nieruchomością jest kredytowane mieszkanie. J. M. nie posiada wartościowych przedmiotów, oszczędności, papierów wartościowych, ani innych zasobów pieniężnych.

W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Skarżąca, która nie osiąga dochodu, utrzymuje się dzięki pomocy syna, a jednocześnie nie posiada wartościowych przedmiotów, ani jakichkolwiek zasobów pieniężnych, jest w stanie pokryć co najwyżej koszty zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Z nadesłanych dokumentów źródłowych jednoznacznie wynika, że środki finansowe, jakimi dysponuje wnioskodawczyni nie pozwalają chociażby na bieżące regulowanie należności związanych z eksploatację mieszkania. J. M. nie może zatem poczynić niezbędnych oszczędności do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania.

Należy więc stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.