Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2008 r.
IV SA/Wa 335/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Stępkowska-Bigiej (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. A. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) z dnia (...) grudnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania postanawia: 1) przyznać skarżącemu M. A. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, 2) przyznać skarżącemu M. A. prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

M. A. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) z dna (...) grudnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zmian w ewidencji gruntów. W skardze tej zawarł również prośbę o ustanowienie radcy prawnego.

We wniosku sporządzonym na urzędowym formularzu PPF, nadesłanym na wezwanie Sądu, M. A. podał, iż domaga się przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną, są właścicielami domu o pow. 116 m-oraz lasu o pow. 2,46 ha. Nie posiada zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Obydwoje z żoną są emerytami, skarżący uzyskuje dochód w wysokości 1.290 zł, zaś jego żona - 781 zł. Do wniosku dołączono kserokopie dokumentów (m.in. karty informacyjne leczenia szpitalnego), z których wynika, że wnioskodawca i jego żona są osobami schorowanymi.

Rozpoznając przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy należy wskazać, że w myśl art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. radcy prawnego przysługuje osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Instytucja prawa pomocy ma służyć osobom, którym brak środków utrudnia lub uniemożliwia dostęp do sądu.

Opisana przez wnioskodawcę sytuacja majątkowa uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym, gdyż wykazał, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wnioskodawca oraz jego żona uzyskują dochód w łącznej wysokości 2.071 zł W tym stanie rzeczy - mając na uwadze aktualny poziom cen i opłat za dobra i usługi utrzymania koniecznego, ponadto biorąc pod uwagę, że skarżący i jego żona są osobami schorowanymi, co wiąże się koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów - uznać należy, że nie będzie on w stanie uiścić kosztów sądowych oraz ustanowić profesjonalnego pełnomocnika z własnych środków.

W świetle powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy, należało postanowić jak w sentencji