Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896461

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
IV SA/Wa 33/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Lasów Państwowych Nadleśnictwo M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) listopada 2009 r. nr (...) w przedmiocie reformy rolnej postanawia: z dniem dzisiejszym, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2010 r. (sygn. akt IV SA/Wa 33/10), ze względu na ustanie przyczyny zawieszenia postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.