Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 r.
IV SA/Wa 326/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Stowarzyszenia O. z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Stowarzyszenie O. z siedzibą w W. wniósł w dniu 17 stycznia 2007 r. (data stempla pocztowego) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2007 r. w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ((...)) polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i funkcją usługowo - biurową u zbiegu ulic (...) i (...) i oznaczonej w ewidencji gruntów numerami (...), (...), (...), (...), (...), (...) z obrębu (...) na terenie (...) w W.

W niniejszej sprawie skarżący zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2008 r. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 złotych stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - w terminie 7 dni - z pouczeniem, iż nieuiszczenie wpisu we wskazanym przez Sąd terminie skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 28 maja 2008 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 4 czerwca 2008 r.

Mimo upływu terminu wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U.Nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwaną dalej P.p.s.a Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu.

W niniejszej sprawie 7 dniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął skarżącemu w dniu 4 czerwca 2008 r.

Wobec powyższego, skoro skarżący wezwany do uiszczenia wpisu nie uiścił go w wyznaczonym przez sąd terminie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.