Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 r.
IV SA/Wa 325/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Krystyna Napiórkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. i A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: - odmówić wstrzymania wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...)

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej w dalszej części ustawą) Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeśli w wyniku wykonania ww. aktu zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Skarżący w pismem z dnia 18 stycznia 2008 r. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - bliźniaka na działce nr (...) z obrębu (...) przy ul. (...) w W., polegającej na zabudowaniu tarasu na ostatniej IV kondygnacji budynku od strony ulicy z przeznaczeniem na pomieszczenie mieszkalne, przy granicy działki bliźniaczej nr (...) z obrębu (...), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - bliźniaka przy ul. (...) w W.

Skarżący nie uargumentowali wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, poprzez wskazanie istnienia przesłanek określonych w art. 61 § 3 ww. ustawy. Skarżący nadmieniają jedynie, iż wykonanie przedmiotowej decyzji w obecnej postaci naraziłoby skarżącą na nieodwracalne skutki w postaci trwałego zaciemnienia należącego do nich budynku.

Rozpoznając niniejszy wniosek należy wskazać, iż wykonanie decyzji, której przedmiotem jest ustalenie warunków zabudowy nie może w ocenie Sądu wywołać skutków, o których mowa w art. 61 § 3 ustawy. Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy, nie upoważnia bowiem inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Z powyższych względów, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.