Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 323/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Z. i D. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2008 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia:

I.

odrzucić skargę,

II.

zwrócić skarżącym T. Z. i D. Z. cały uiszczony wpis sądowy w kwocie 500 (pięćset) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący T. i D. Z. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2008 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej: p.p.s.a.), do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a nadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Z powodu nieuzupełnienia tych warunków formalnych pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu.

Ponieważ skarżący nie dołączyli odpisów skargi, Sąd pismami z dnia 27 lutego 2008 r. wezwał T. Z. i D. Z. m.in. do nadesłania 8 egzemplarzy odpisów skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W piśmie tym zamieszczono pouczenie, że nieusunięcie braków formalnych skargi poprzez złożenie jej odpisów w zakreślonym przez Sąd terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Jak wynika z akt sprawy przedmiotowe wezwanie Sądu, zostało doręczone skarżącym w dniu 3 marca 2008 r.

Skarżący nie uzupełnili jednak braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej odpisów, wobec czego skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

W punkcie II orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1a powołanej ustawy.