IV SA/Wa 3226/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2990844

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Wa 3226/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) z siedzibą w (...) na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić ze Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) na rzecz skarżącego (...) z siedzibą w (...) kwotę 100,- (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.