Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3006903

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 listopada 2018 r.
IV SA/Wa 317/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Sękowska, po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej K. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 lipca 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 317/17 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) października 2016 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia postanawia - odrzucić skargę kasacyjną - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.