Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2008 r.
IV SA/Wa 317/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 grudnia 2008 r. sprawy ze skargi Z. W., R. Z., B. D., A. Z. na postanowienie Ministra Środowiska, z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania, postanawia: - odrzucić skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2008 r. skarżący Z. W., R. Z., B. D., A. Z. zostali wezwani do podpisania skargi na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...)

lub nadesłania upoważnienia do ich reprezentowania przez Z. B.

Jednocześnie skarżący zostali pouczeni przez Sąd, iż niewykonanie powyższych zarządzeń w terminie 7 dni licząc od dnia ich otrzymania skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Jak wynika z akt sprawy, wezwania Sądu zostały doręczone skarżącym 24 listopada 2008 r. W wyznaczonym przez Sąd siedmiodniowym terminie skarżący nie podpisali jednak skargi oraz nie nadesłali upoważnienia do ich reprezentowania przez Z. B.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.