Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 września 2008 r.
IV SA/Wa 317/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. B., H. F., A. L., Z. L., Z. F., M. C., M. O., L. O., L. O., S. P., J. M., G. M., A. M., B. P., A. P., I. P., A. S., A. N., M. S., B. D., B. D., A. Z., A. Z., E. R., R. R., A. R., W. O., B. P., E. P., K. S., B. S., O. O., J. O., A. P., J. M., J. M., S. B., M. B., A. B., A. B., M. B., Z. W., M. W., S. J., K. Z. i R. Z., na postanowienie Ministra Środowiska, z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania, postanawia: - odrzucić skargi wniesione przez H. F., A. L., Z. L., Z. F., M. C., M. O., L. O., L. O., S. P., J. M., G. M., A. M., B. P., A. P., I. P., A. S., A. N., M. S., B. D., A. Z., E. R., R. R., A. R., W. O., B. P., E. P., K. S., B. S., O. O., J. O., A. P., J. M., J. M., Z. B., S. B., M. B., A. B., A. B.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2008 r. wezwano skarżących odrębnie H. F.; A. L.; Z. L.; Z. F.; M. C.; M. O. i L. O. (solidarnie); L. O. i S. P. (solidarnie); J. M., A. M. i G. M. (solidarnie); B. P., I. P. i A. P. (solidarnie); A. S., A. N. i M. S. (solidarnie); B. D. i A. Z. (solidarnie); E. R., A. R., R. R. i W. O. (solidarnie); B. P., E. P., B. S. i K. S. (solidarnie); O. O., J. O. i A. P. (solidarnie); J. M. i J. M. (solidarnie); Z. B., S. B., M. B., A. B. i A. B. (solidarnie) do uiszczenia wpisów w kwocie 100 zł od skarg na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) listopada 2007 r. w przedmiocie umorzenia postępowania o uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w kwocie 100 zł, stosowanie do przepisu 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), w terminie 7 dni od daty doręczenie odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2008 r. skarżący wnieśli zażalenia na zarządzenia wzywające do uiszczenia wpisu, podnosząc, że należy uchylić wszelkie opłaty w tej sprawie.

Postanowieniem z dnia 16 maja 2008 r. Sygn. akt II OZ 472-503/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił powyższe zażalenia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2008 r. wezwano ww. skarżących do wykonania prawomocnych zarządzeń z dnia 1 kwietnia 2008 r. do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skarg.

Jak wynika z akt sprawy, odpis przedmiotowego zarządzenia został doręczony Z. B. działającej w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik skarżących w dniu 13 czerwca 2008 r. (przesyłkę oddano dorosłemu domownikowi). W wyznaczonym przez Sąd terminie, wpisy sądowe nie zostały jednak przez skarżących uiszczone.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.