Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3085721

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2020 r.
IV SA/Wa 3083/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia (...) października 2019 r., znak: (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku odbudowy urządzenia wodnego postanawia:

I. odrzucić skargę,

II. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz skarżącej E. P. kwotę 300 (słownie: trzysta) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 listopada 2019 r. E. P. (dalej: skarżąca) złożyła skargę na opisaną w sentencji decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie nałożenia obowiązku odbudowy urządzenia wodnego.

Zgodnie z zarządzeniem z 24 grudnia 2019 r. wezwano skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia przez podanie własnego numeru PESEL oraz nadesłanie 4 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem. Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 11 stycznia 2020 r. Ostatni dzień terminu do uzupełnienia braków formalnych przypadł na dzień 18 stycznia 2020 r. W dniu 11 stycznia 2020 r. skarżąca złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w którym podała swój numer PESEL, jednakże nie nadesłała zgodnie z wezwaniem 4 odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie skarżąca podała swój numer PESEL jednakże nie uzupełniła 4 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

W odniesieniu do kwestii skutków prawnych niedołączenia do skargi jej odpisów oraz nieuzupełnienia takiego braku formalnego w przepisanym do dokonania tej czynności terminie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r. I OPS 13/13 (ONSAiWSA 2014/3/29) przyjmując, że niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd.

Wobec tego, że skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi, tj. nie nadesłała jej odpisów, skarga podlega odrzuceniu.

Co dotyczy wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, to przypomnieć należy, że rozpatrzenie wniosku tego rodzaju uwarunkowane jest skutecznym wniesieniem skargi. Tym samy w związku z niemożnością nadania sprawie dalszego biegu, brak było podstaw do rozpoznania tego wniosku, ponieważ odrzucenie skargi jest równoznaczne z odmową merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. O zwrocie wpisu sądowego Sąd postanowił w myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

--1

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.