Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 maja 2008 r.
IV SA/Wa 307/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. B. w przedmiocie zwrotu kosztów postanawia zwrócić skarżącemu cały uiszczony wpis w kwocie 200 zł

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 maja 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) J.B. wniósł o zwrot wpisu, w kwocie 200 zł. który uiścił dnia 10 marca 2008 r., w związku ze złożeniem skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) stycznia 2008 r., nr (...).

Wspomnianą skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2008 r., ze względu na uchybienie przez Skarżącego siedmiodniowemu terminowi do uiszczenia wpisu.

W ocenie Sądu wniosek o zwrot wpisu zasługuje na uwzględnienie, ponieważ, jak stanowi art. 232 § 1 pkt 1a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w przypadku odrzucenia pisma, sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.