Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 marca 2008 r.
IV SA/Wa 304/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Z.z siedzibą w D. na decyzję Wojewody Ł. z dnia (...) maja 2005 r., nr (...) w przedmiocie pozwolenia zintegrowanego postanawia: przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi według właściwości.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 17 grudnia 2007 r. Stowarzyszenie Z. z siedzibą w D. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzje Ministra Środowiska z dnia (...) marca 2007 r., z dnia (...) listopada 2007 r. oraz decyzję Wojewody Ł. nr (...) z dnia (...) maja 2005 r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla cementowni "W. " S.A. w T.

Z uwagi na wielość skarg w jednym piśmie Sąd wyłączył każdą skargę do odrębnego rozpoznania i zarejestrował każdą skargę pod odrębnym symbolem.

Skarga na wskazaną w sentencji decyzję została zarejestrowana pod symbolem IV SA/Wa 304/08.

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest decyzja Wojewody Ł., który ma siedzibę na obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - § 1 pkt 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.).

Z tych względów na podstawie art. 59 § 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.