Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 r.
IV SA/Wa 300/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. i H. B. na uchwałę Rady W. z dnia (...) października 2006 r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego W. postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na wymienioną w sentencji uchwałę Rady W. z dnia (...) października 2006 r.

Wskazać należy, iż stosownie do treści art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa stanowi warunek dopuszczalności skargi do sądu.

Jak wynika z akt postępowania - do skargi zostało dołączone pismo z dnia 19 października 2006 r. stanowiące wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zaskarżoną uchwałą, które zostało podpisane jedynie przez J. K. i B. N. (oraz inne podmioty, których podpis jest nieczytelny). W aktach sprawy brak jest jakiegokolwiek pisma świadczącego o tym, że wezwanie takie wystosowali także skarżący J. B. i H. B. O złożeniu takiego wezwania przez ww. nie świadczy również treść pisma J. K. i B. N. z dnia 25 stycznia 2008 r., którego treść miałaby wskazywać, że H. i J. B. podtrzymują pełnomocnictwo udzielone przez poprzednią właścicielkę nieruchomości M. G. Należy bowiem zwrócić uwagę, że zbycie nieruchomości przez M. G. J. i H. B. nie skutkowało wejściem w jej prawa również w zakresie udzielonego przez nią pełnomocnictwa J. K. W konsekwencji zatem H. i J. B. zobowiązani byli do odrębnego udzielenia pełnomocnictwa lub wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

W tej sytuacji należało uznać, iż strona skarżąca nie przedstawiła dowodu, iż wyczerpała tryb przewidziany w art. 101 ust. 1 ustawy będący warunkiem dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego.,

Zatem należało uznać, iż skarga jest niedopuszczalna i jako taka, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Z tego też względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.