Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 298/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uzgodnienia przedsięwzięcia postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) lipca 2007 r. w przedmiocie odmowy uzgodnienia przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej: p.p.s.a.), skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi), którą skarżący winien był uiścić przy wniesieniu skargi.

Zgodnie natomiast z art. 47 § 1 ustawy p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a nadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Z powodu nieuzupełnienia tych warunków formalnych pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu.

Ponieważ skarżący wpisu nie opłacił oraz nie dołączył odpisów skargi, Sąd pismem z dnia 10 marca 2008 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego oraz do nadesłania odpisów skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W piśmie tym zamieszczono pouczenie, że nieusunięcie braków formalnych skargi poprzez złożenie jej odpisów oraz nieuiszczenie wpisu sądowego w zakreślonym przez Sąd terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Jak wynika z akt sprawy przedmiotowe wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 marca 2008 r. Pozostało ono jednak bez odpowiedzi.

Wobec tego, iż skarżący skargi nie opłacił oraz nie uzupełnił jej braków formalnych, w terminie zakreślonym dla dokonania tych czynności, skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.