Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 marca 2008 r.
IV SA/Wa 295/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marian Wolanin (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: asesor WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. L. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie zameldowania postanawia: - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 11 stycznia 2008 r. W. L. wniósł skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie zameldowania M. L. na pobyt stały w budynku przy ul. (...) w W.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w związku z art. 233 oraz art. 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi stałemu) w kwocie 100 (sto) złotych, którą skarżący powinien uiścić przy wniesieniu skargi.

Skarżący nie uiścił powołanej opłaty sądowej przy wniesieniu skargi, dlatego Sąd - stosownie do art. 220 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - przy piśmie z dnia 22 lutego 2008 r. przesłał skarżącemu zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, w wyznaczonym terminie 7 dni, z pouczeniem o odrzuceniu skargi w przypadku nieuzupełnienia tego braku.

Zarządzenie o uiszczeniu wpisu sądowego odebrane zostało przez dorosłego domownika pod adresem wskazanym przez skarżącego w dniu 28 lutego 2008 r., lecz wpis nie został uiszczony w wyznaczonym terminie, dlatego na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.