Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1935051

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
IV SA/Wa 293/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Karolina Kisielewicz - Malec po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. W. o przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem z dnia 10 stycznia 2006 r., IV SA/Wa 934/05. z dnia (...) listopada 2009 r. Nr (...) postanawia: zwolnić A. W. od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący A. W. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem tui Sądu z dnia 10 stycznia 2006 r.,» (IV SA/Wa 934/05).

Postanowieniem dnia 22 marca 2010 r. Sąd odrzucił tę skargę. W tej sytuacji ewentualne koszty postępowania, do poniesienia których skarżący byłby zobowiązany, sprowadzają się w zasadzie do wpisu od ewentualnej skargi kasacyjnej od postanowienia o odrzuceniu skargi (w wysokości 100 zł)" wpisu od ew. zażalenia na rozstrzygnięcie wydane z wniosku z dnia (...) marca 2010 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi o wznowienie postępowania (również w wysokości 100 zł.)

Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu wynika, że prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną. Oboje pobierają świadczenia z ZUS - A. W. w wysokości 1194 zł brutto, jego żona - 1010 zł brutto. Małżonkowie są właścicielami domu o powierzchni 64 m kw. oraz nieruchomości rolnej o powierzchni 1,55 ha, przy czym z uwagi na straty poniesione w trakcie powodzi nie są w stanie ponieść nakładów związanych z rolniczym użytkowaniem posiadanej nieruchomości gruntowej. Skarżący oświadczył ponadto, że nie posiada oszczędności ani majątku. Podkreślił, że oboje z żoną są osobami bardzo schorowanymi, wymagającymi stałego i kosztowego leczenia oraz rehabilitacji. Wnioskodawca oszacował m.in. miesięczne wydatki na leki na kwotę ok. 800 zł, na utrzymanie domu - ok. 850 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności, wniosek A. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych zasługuje na uwzględnienie. Łączne dochody skarżącego i jego żony wynoszą niewiele ponad 2 200 zł i w całości przeznaczane są na zaspokojenie wydatków związanych z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art, 245 § 3 i art, 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.