Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2008 r.
IV SA/Wa 292/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat E. R. o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie ze skargi S. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokat E. R. z Kancelarii Adwokackiej, przy ul. (...) lok. (...) w W. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) powiększoną o należny podatek VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę S. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2007 r., w przedmiocie zameldowania.

W dniu 29 sierpnia 2008 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Postanowieniem z dnia 25 września 2008 r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zwolnił skarżącego od kosztów sądowych oraz ustanowił dla skarżącego adwokata.

W piśmie z dnia 3 listopada 2008 r. reprezentująca skarżącego adwokat E.R. złożyła oświadczenie, iż nie stwierdziła podstaw do sformułowania zarzutów kasacyjnych, wobec czego nie będzie wnosić skargi kasacyjnej, a opinia w tym przedmiocie została przesłana skarżącemu.

Ponadto pełnomocnik wniosła o zasądzenie honorarium za pomoc prawną udzieloną skarżącemu oświadczając, iż należność nie została pokryta nawet w części.

Następnie dołączono również do akt wskazaną wyżej opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej: p.p.s.a.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Wysokość wynagrodzenia określają przepisy § 19 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

W niniejszej sprawie, pełnomocnik skarżącego wyznaczony z urzędu złożył wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, dołączając ponadto opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Z oświadczenia pełnomocnika wynika, że powyższa opinia została przesłana skarżącemu. W tej sytuacji należy uznać, iż zostały spełnione warunki do zasądzenia kosztów postępowania.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie powołanych powyżej przepisów.