Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 września 2008 r.
IV SA/Wa 292/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Stępkowska-Bigiej (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia 1) zwolnić S. B. od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla S. B. adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę S. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2007 r. w przedmiocie wymeldowania.

W dniu 29 sierpnia 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj.

o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata. Skarżący podniósł, iż od kwietnia 2006 r. odbywa karę pozbawienia wolności. Ze względu na zły stan zdrowia nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek pracy zarobkowej w jednostce penitencjarnej. Otrzymuje rentę inwalidzką w wysokości 1.100 zł. Wnioskodawca oświadczył, iż na utrzymaniu ma chorą żonę oraz córkę. Z oświadczenia o stanie majątkowym wynika, iż skarżący jest właścicielem mieszkania o pow. 56 m-.

Ponadto skarżący przy piśmie z dnia 15 września 2008 r. nadesłał zaświadczenie z Zakładu Karnego w (...), iż nie jest zatrudniony.

Przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata przysługuje osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Sytuacja opisana przez skarżącego uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym, gdyż skarżący wykazał, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Biorąc pod uwagę, że skarżący - obecnie przebywający w zakładzie karnym - otrzymuje rentę inwalidzką w wysokości 1.100 zł, która stanowi jedyne źródło utrzymania jego oraz jego rodziny (żony i córki) należało uznać, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych oraz ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z własnych środków. Oceniając zatem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata stwierdzić należy, że skarżący wykazał, iż spełnia wymogi określone we wskazanym wyżej art. 246 § 1 pkt 1.

W świetle powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy, należało postanowić jak w sentencji.