Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
IV SA/Wa 292/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) listopada 2007 r. Wojewoda (...) utrzymał w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia (...) października 2007 r. o wymeldowaniu S. B. z pobytu stałego w lokalu nr (...) przy ul. (...) w W.

Zarządzeniem z dnia 19 lutego 2008 r. - ponownie wykonanym w wyniku zarządzenia z dnia 25 kwietnia 2008 r. (k.12) - skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w kwocie 100 zł oraz do uzupełnienia barku formalnego poprzez nadesłanie 1 egzemplarza skargi, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został skarżącemu doręczony w dniu 30 kwietnia 2008 r. (dowód: zwrotne poświadczenie odbioru, k. 20).

Skarżący powinien zatem uzupełnić braki formalne do dnia 7 maja 2008 r., jednak nie wykonał zarządzenia we wskazanym terminie.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu.

Zgodnie natomiast z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wobec powyższego, skoro skarżący nie opłacił w wyznaczonym terminie należnego wpisu, ani nie nadesłał egzemplarza skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.