Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723100

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
IV SA/Wa 291/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Rząsa (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. S. (dalej: skarżący) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Pismem z 18 marca 2019 r. (k. 31 akt sądowych) skarżący poinformował Sąd, aby korespondencję kierowaną do niego wysyłać na adres K. M. (ul. (...), (...) Ś.).

Zarządzeniem z 9 lipca 2019 r. skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został wysłany skarżącemu na adres pełnomocnika do doręczeń - K. M. przy piśmie z 10 lipca 2019 r.

Ze znajdującej się w aktach sprawy koperty (k. 38 akt sądowych), w której przesłano skierowane do skarżącego wezwanie oraz dołączonego do niej zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że przesyłka pocztowa była dwukrotnie awizowana w dniach 15 lipca 2019 r. i 23 lipca 2019 r. Doręczyciel umieścił na zwrotnym potwierdzeniu odbioru informację o tym, że zawiadomienie o złożeniu pisma w placówce pocztowej umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej. Zwrot do nadawcy (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) nastąpił w dniu 30 lipca 2019 r. z adnotacją "zwrot - nie podjęto w terminie".

W związku z powyższym przesyłka, zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi została uznana za skutecznie doręczoną z dniem 29 lipca 2019 r.

W dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty wpisu sądowego od skargi do niniejszej sprawy (sprawdzono do 13 sierpnia 2019 r. - k.39).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem z 9 lipca 2019 r. skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia został przesłany skarżącemu przy piśmie z 10 lipca 2019 r. na adres pełnomocnika do doręczeń, wskazanego przez skarżącego przy piśmie z 18 marca 2019 r. Powyższa przesyłka została dwukrotnie awizowana - w dniu 15 lipca 2019 r. i 23 lipca 2019 r., a zwrócona (jako niepodjęta w terminie) - w dniu 30 lipca 2019 r.

Zauważyć w tym miejscu trzeba, że zgodnie z art. 73 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Stosownie zaś do § 4 powołanego art. 73, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.

W niniejszej sprawie przyjąć więc należy, że odpis zarządzenia z 9 lipca 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony skarżącemu w dniu 29 lipca 2019 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie z art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.