Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 lipca 2008 r.
IV SA/Wa 291/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Danuta Szydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym z urzędu w przedmiocie zwrotu kosztów w sprawie ze skargi P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie zameldowania postanawia zwrócić skarżącemu cały uiszczony wpis w kwocie 100 zł

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w dniu (...) kwietnia 2008 r., w związku ze złożeniem skargi na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...)

w przedmiocie zameldowania, uiścił wpis w kwocie 100 złotych.

Wspomnianą skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił postanowieniem z dnia 26 marca 2008 r., ze względu na uchybienie przez skarżącego siedmiodniowemu terminowi do uiszczenia wpisu oraz nie uzupełnienie braków formalnych skargi.

Jak stanowi art. 232 § 1 pkt 1a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w przypadku odrzucenia pisma, sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1a) w związku z art. 232 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.