Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2008 r.
IV SA/Wa 291/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Danuta Szydłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Asesor WSA Danuta Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (..) w przedmiocie zameldowania postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

Uzasadnienie faktyczne

Pismem nadanym w dniu (...) stycznia 2008 r. P. wniósł za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego skargę na decyzję tego organu z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie zameldowania.

Skarga ta nie została opłacona wraz z jej wniesieniem, a także nie został przedłożony dokument z którego wynikałoby uprawnienie do reprezentowania strony skarżącej. Pismem z dnia 22 kwietnia 2008 r., doręczonym na adres skarżącego w dniu 27 lutego 2008 r., Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego oraz do przedłożenia dokumentu z którego wynikałoby uprawnienie do reprezentacji strony skarżącej (aktualny wypis z KRS, odpis umowy spółki, statut, uchwała o powołaniu zarządu) w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Ponieważ wskazany termin upłynął bezskutecznie w dniu 5 marca 2008 r., postanowieniem z dnia 26 marca 2008 r. Sąd odrzucił ww. skargę.

Skarżący w dniu (...) kwietnia 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), złożył do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi uiszczając jednocześnie należny od skargi wpis, załączył także aktualny wypis z KRS, protokół z I Zebrania Krajowej Rady P. oraz Statut P.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi podniesiono, że dopiero po otrzymaniu postanowienia Sądu z dnia 26 marca 2008 r. zorientowano się, iż Sąd wzywał skarżącego do uzupełnienia wskazanych wyżej braków. Odpis zarządzenia Sądu został pomyłkowo zabrany wraz z innymi dokumentami przez Prezesa R. i dlatego też nie mogło zostać ono wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 86 § 1 oraz art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., Sąd na wniosek skarżącego postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli strona bez swojej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu administracyjnym. We wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Zgodnie z art. 87 § 1 cyt. ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W niniejszej sprawie skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w dniu (...) kwietnia 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym)

Skarżący wyjaśnił. iż o uchybieniu terminu dowiedział się w dniu otrzymania postanowienia Sądu z dnia (...) marca 2008 r. Jak wynika z akt sprawy, postanowienie to skarżący otrzymał w dniu (...) kwietnia 2008 r. (dowód doręczenia, k-33).W uzasadnieniu ww. postanowienia Sąd wskazał, iż w dniu (...) lutego 2008 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi pod rygorem skutków prawnych w postaci jej odrzucenia w przypadku niezachowania wskazanego terminu. W takiej sytuacji uznać należy, iż termin dowiedzenia się o uchybieniu terminu a więc dzień (...) kwietnia 2008 r., jest jednocześnie dniem ustania przyczyny jego uchybienia. a zatem siedmiodniowy termin do wniesienia pisma z wnioskiem o przywrócenie terminu upłynął w dniu (...) kwietnia 2008 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że wniosek o przywrócenie terminu złożono z uchybieniem terminu o którym mowa w art. 87 § 1 i dlatego na podstawie art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze. zm.) postanowił jak w sentencji