Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3099276

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 marca 2020 r.
IV SA/Wa 290/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Rząsa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2019 r., (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów postanawia:

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić stronie skarżącej wpis od skargi w kwocie 200 zł (dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 31 grudnia 2019 r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) (dalej: "spółka" lub "skarżąca") reprezentowana przez adwokata złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2019 r., (...) wydaną w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów.

Zarządzeniem z dnia 6 lutego 2020 r. wezwano pełnomocnika spółki do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, przez nadesłanie dokumentu, z którego wynika sposób reprezentacji skarżącego (k. 1).

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona pełnomocnikowi spółki w dniu 17 lutego 2020 r. (k. 20).

W zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 24 lutego 2020 r. brak formalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne dokonują czynności w postępowaniu sądowym przez organy lub osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Przepis art. 29 p.p.s.a. stanowi natomiast, że przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28 p.p.s.a., mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Strona skarżąca została wezwana do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej przez osobę podpisaną pod pełnomocnictwem udzielonym adwokatowi. Powyższy brak formalny skargi może być uzupełniony w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

Z kolei nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi stanowi podstawę do jej odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie, pomimo prawidłowego doręczenia wezwania do uzupełnienia braku formalnego skargi, brak ten nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 24 lutego 2020 r.

W tym stanie rzeczy, Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skargę odrzucił. Ponadto na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł o zwrocie wpisu od skargi

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.