Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 marca 2008 r.
IV SA/Wa 290/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Danuta Szydłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA Danuta Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie zameldowania postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

P., zwany dalej skarżącym, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie zameldowania.

W dniu 21 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego oraz do złożenia dokumentu, z którego wynikałoby uprawnienie do reprezentacji strony skarżącej (aktualny wypis z KRS, odpis umowy spółki, statut), w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie bowiem z § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi) w kwocie 100 złotych, którą skarżący winien był uiścić przy wniesieniu skargi. W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuci skargę gdy nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi. Ponadto, zgodnie z treścią art. 220 § 3 wyżej cytowanej ustawy skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wezwanie Sądu skarżący otrzymał w dniu 27 lutego 2008 r. (dowód doręczenia k-29).

Zakreślony termin upłynął bezskutecznie w dniu 5 marca 2008 r. We wskazanym terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu ani nie przesłał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, statutu czy też odpisu umowy spółki.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.