Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1521804

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
IV SA/Wa 2897/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Dziedzic (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi H. K. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. z dnia (...) października 2012 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: I. przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, II. ustanowić w niniejszej sprawie dla skarżącego adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

H. K. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. z urzędu. Wniosek ten złożył w sprawie ze skargi na decyzję z dnia (...) października 2012 r., nr (...).

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku wynika, że skarżący przebywa aktualnie w zakładzie karnym, pobiera emeryturę w wysokości 1.200 zł miesięcznie, z której 400 zł jest zajęte przez komornika. W zakładzie karnym wnioskodawca nie jest zatrudniony odpłatnie. Skarżący pozostaje w związku małżeńskim z C. K. Żona skarżącego otrzymuje zasiłek przedemerytalny w wysokości 720 zł miesięcznie. Wnioskodawca nie wykazał innego majątku poza domem wielkości 66 m2 i działką o powierzchni 0,36 ha. Skarżący podał następujące miesięczne wydatki: ogrzewanie domu i wody oraz zakup węgla - 800 zł, zakup środków czystości - 100 zł, wywóz nieczystości i śmieci - 100 zł, opłaty za wodę - 50 zł miesięcznie, opłata za energię elektryczną - 150 zł, opłata za gaz z butli - 80 z, telefon i abonament telewizyjny -120 zł, leczenie żony - 150 zł.

Stwierdzono, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od obowiązującej w postępowaniu przed sądem administracyjnym zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania związanych z jej udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej: p.p.s.a. Stosownie do treści przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., może zostać ono przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Wniosek jest zasadny w całości.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia przede wszystkim ta okoliczność, iż skarżący nie posiada wystarczającego źródła dochodu, które pozwoliłoby mu ponieść koszty związane z udziałem w postępowaniu sądowym oraz zastępstwem profesjonalnego pełnomocnika.

Z wniosku PPF wynika, że miesięczny dochodów w gospodarstwie domowym wnioskodawcy kształtuje się na poziomie 1.500 zł. Kwota ta może zatem wystarczyć co najwyżej na zaspokojenie koniecznych kosztów utrzymania i nie pozwala poczynić skarżącemu niezbędnych oszczędności do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. W rozpatrywanej sprawie, biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową i życiową skarżącego, przede wszystkim osadzenie w zakładzie karnym, niski dochód przypadający na dwie osoby w rodzinie, wydatki na leczenie, brak majątku poza domem uznano, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a zatem jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie.

W tej sytuacji należy uznać, że zostały spełnione przesłanki obligujące do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.