Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446135

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 2876/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) października 2012 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej i odmowy udzielenia zgody na pobyt tolerowany odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) lipca 2012 r. Nr (...) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmówił Z. A. (dalej: skarżącej) nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej i udzielenia zgody na pobyt tolerowany.

Decyzją z dnia z dnia (...) października 2012 r. Nr (...) Rada do Spraw Uchodźców utrzymała w mocy decyzję z dnia (...) lipca 2012 r.

Pismem z dnia 21 listopada 2012 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję z dnia (...) października 2012 r.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. referendarz sądowy odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy.

Wobec faktu, że skarżąca nie uiściła wpisu wraz z wniesieniem skargi, Sąd w wykonaniu zarządzenia z dnia 9 maja 2013 r. wezwał skarżącą do uiszczenia należnego wpisu sądowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu sadowego zostało doręczone skarżącej w dniu 17 maja 2013 r.

Do dnia 4 czerwca 2013 r. nie została uiszczona kwota należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 zd. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. W tym przypadku, z zastrzeżeniem art. 230 § 2 i 3 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z art. 219 § 1 p.p.s.a., opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Jak stanowi art. 219 § 2 zd. 1 p.p.s.a., opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza w świetle powyższego, że wobec nieuiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, skargę należało odrzucić.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.