Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1662247

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
IV SA/Wa 287/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

W zarządzeniu z dnia 30 czerwca 2014 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 złotych. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 r. sygn. akt II OZ 1349/14 oddalił zażalenie na zarządzenie z dnia 30 czerwca 2014 r.

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2014 r. Sąd pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. sygn. akt II OZ 1294/14 oddalił zażalenie na postanowienie z dnia 4 listopada 2014 r.

W zarządzeniu z dnia 8 stycznia 2015 r. skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 12 stycznia 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 172 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Skarga na akt organu administracji publicznej składana do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna spełniać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ((Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a.), wymogi formalne, a także odpowiadać wymogom dotyczącym opłaty sądowej. Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wysokość wpisu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Stosownie do § 2 ust. 5 tego rozporządzenia wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy wynosi 200 złotych.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu w wyznaczonym wezwaniem terminie, podlega odrzuceniu. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu przez skarżącego S. S. upłynął w dniu 19 stycznia 2015 r. Z danych zawartych w rejestrze opłat sądowych wynika, że wpis od skargi nie został uiszczony do dnia 5 marca 2015 r. (k. 177 akt sądowych). W związku z tym skarga podlega odrzuceniu ze względu na brak spełnienia wymogów dotyczących opłat sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.