Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106757

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 286/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego M. M. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2008 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia wymiaru kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu postanawia: przyznać radcy prawemu M. M. z Kancelarii Prawnej (...) z siedzibą w W., ul. (...) ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych powiększoną o kwotę 41,40 (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał skarżącej - T. K. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

Wyrokiem z dnia 21 października 2009 r., sygn. IV SA/Wa 286/09, Sąd oddalił skargę skargi T. K. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2008 r., w przedmiocie ustalenia wymiaru kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

Od powyższego wyroku ustanowiony w sprawie pełnomocnik wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który to wyrokiem z dnia 15 lutego 2011 r., sygn. II OSK 281/10, ją oddalił. Jak wynika z akt sprawy wyznaczony radca prawny wniósł o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za reprezentowanie skarżącej w postępowaniu przez NSA.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), wyznaczony radca prawny ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Wysokość wynagrodzenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349 ze zm.). Zgodnie z treścią § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a powyższego rozporządzenia stawki minimalne za udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynoszą: za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Z kolei stawki minimalne w tego rodzaju sprawach wynoszą zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c cyt. rozporządzenia - 240 zł.

Z uwagi na to, iż wyznaczony radca prawny reprezentował skarżącą w postępowaniu przed sądem I instancji, sporządził i wniósł skargę kasacyjną, a jego substytut stawił się na rozprawie w NSA, Sąd przyznał pełnomocnikowi skarżącego kwotę 180 zł - stanowiąca 75% od kwoty 240 zł.

Przyznana pełnomocnikowi kwota została podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 250 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.