Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920116

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 maja 2012 r.
IV SA/Wa 282/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. Z. na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia (...) października 2011 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) października 2011 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej stwierdził niedopuszczalność wniosku M. Z. o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozstrzygnięcie został doręczone M. Z. dnia 7 listopada 2011 r. wraz z pouczeniem o sposobie i terminie zaskarżenia.

Dnia 9 grudnia 2011 r. (data prezentaty) M. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na ww. postanowienie Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargę odrzucił z uwagi na wniesienie jej z uchybieniem terminu. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony Skarżącemu w dniu 28 lutego 2012 r. (dorosłemu domownikowi).

Pismem z dnia 23 marca 2012 r. (data stempla pocztowego) M. Z. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że mając 63 lata cierpi na przewlekłe zaburzenia konwersyjne. W okresie od dnia 7 listopada 2011 r. do dnia 7 grudnia 2011 r. stan jego zdrowia uniemożliwiał wniesienie skargi, na dowód czego załączył kartę informacyjną z pobytu w szpitalu. Nadto oświadczył, że poprawa stanu zdrowia nastąpiła po dniu 8 grudnia 2011 r., co umożliwiło napisanie skargi do Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W świetle postanowień art. 87 oraz 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej "p.p.s.a.", uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

- strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu,

- wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu,

- jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin,

- we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu,

- powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego.

Natomiast w myśl przepisu art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W pierwszej kolejności należało zbadać, czy Skarżący zachował siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Kluczowe znaczenie miało zatem ustalenie w jakim momencie ustała przyczyna uchybienia terminu. Z oświadczenia Skarżącego zawartego we wniosku można domniemywać, że nastąpiło to już w dniu 8 grudnia 2011 r. (kiedy nastąpiła poprawa stanu zdrowia i została sporządzona skarga). Niemniej nie można pominąć okoliczności, że skarga M. Z. została odrzucona przez Sąd, o czym Skarżący dowiedział się w dniu 28 lutego 2012 r. (doręczenie w trybie art. 72 § 1 p.p.s.a.). W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. w postanowieniu z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt I OZ 44/12, Lex Nr 1107877) wskazuje się, że w przypadku odrzucenia skargi przez wojewódzki sąd administracyjny jako wniesionej z uchybieniem terminu, siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu biegnie od dnia doręczenia skarżącemu odpisu postanowienia o odrzuceniu skargi, bowiem od tej chwili skarżący dowiaduje się o uchybieniu terminu.

Mając na względzie powyższe i przyjmując nawet korzystniejsze dla Skarżącego stanowisko (bieg siedmiodniowego terminu rozpoczął się w momencie doręczenia postanowienia Sądu o odrzuceniu skargi) należy stwierdzić, że M. Z. nie dochował ustawowego terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skoro postanowienie o odrzuceniu skargi doręczono Skarżącemu w dniu 28 lutego 2012 r., zatem siedmiodniowy termin do wniesienia wniosku upłynął w dniu 6 marca 2012 r. Natomiast wniosek został złożony dopiero dnia 23 marca 2012 r., a więc z uchybieniem terminu określonego w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Uchybienie siedmiodniowego terminu uniemożliwia merytoryczne rozpoznanie wniosku Skarżącego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 88 p.p.s.a. Sąd wniosek o przywrócenie terminu odrzucił jako spóźniony.

Na marginesie należy wskazać, że zgodnie z art. 87 § 3 p.p.s.a. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego decyzja jest przedmiotem skargi. Jednakże w realiach niniejszej sprawy, gdzie wniosek strony został złożony z uchybieniem terminu, Sąd z uwagi na zasady ekonomiki procesowej zaniechał przesłania tegoż wniosku do właściwego organu celem nadania mu biegu zgodnie z regułami ustalonymi przez ustawodawcę. Przekazanie spóźnionego wniosku do organu prowadziłoby bowiem wyłącznie do przedłużenia postępowania, generując zbędnie dodatkowe koszty.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.