Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835856

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
IV SA/Wa 2817/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym spawy ze skargi A. P. na uchwałę Rady Miasta L. z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków postanawia: - na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.