Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 marca 2008 r.
IV SA/Wa 281/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. O. i M. O. na uchwałę Rady Gminy R. z dnia z dnia (...) marca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić skarżącym kwotę 300 (słownie: trzysta) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 lutego 2008 r. adwokat J. Z., reprezentujący skarżących, złożył wniosek o cofnięcie skargi wniesionej na uchwałę Rady Gminy R., Nr (...) z dnia (...) marca 2007 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), skarżący może cofnąć skargę, a cofnięciem tym sąd jest związany, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W sprawie niniejszej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne oraz skuteczne i mając to na względzie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powołanej ustawy.